Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 21. February
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

14/02-2018 09:10:32: (TEONE.ST) Analysguiden: TEO slår våra förväntningar

Igår släppte TargetEveryone bokslutskommunikén för 2017. För det fjärde kvartalet på året, det första helt utan ViaNett, redovisades en nettoförsäljning om 7,8 miljoner kronor vilket var bättre än väntat.

ettoförsäljningen kom in 24 % över förväntningarna, vilket är klart positivt och inger en viss trygghet i våra prognoser med hänsyn tagen till tidigare osäkerhet med det kvartalet som det första utan ViaNett. Försäljningen av ViaNett förklarar också den negativa tillväxten relativt samma kvartal föregående år och kvar är nu främst bolagets plattform som enligt vd-kommentaren "växer så det knakar". Som väntat är det främst den norska verksamheten som bidragit där intäkter från abonnemangsavgifter sakta men säkert tickar uppåt samtidigt som användandet fick sig en bra skjuts under november i samband med den stora handelsdagen, Black Friday. Även i december var aktiviteten hög, troligen en effekt av julhandel och mellandagsrea. Verksamheten i Sverige verkar än länge i skuggan av Norge. Som vi tidigare nämnt har den svenska verksamheten stärkts med en verksamhetschef, vilket borde ge effekt under de kommande kvartalen.

Övriga externa- och personalkostnader var de två bidragande faktorerna till den negativa avvikelsen i rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA). Avvikelsen i den förstnämnda beror till stor del på icke återkommande kostnaders som konsultarvoden relaterade till delförvärvet av Cloud Explorers och uppstart av nya kunder. Liknande kostnader kommer rimligen fortsätta tynga på grund av parallellnoteringen i Norge.

Som också framgick i rapporten kommer TEO genomföra en spridningsemission i samband med parallellnoteringen i Norge. Det skapar en utspädningseffekt av den svenska aktien, vilket nu förefaller diskonteras i marknaden.

Vi avser uppdatera grundanalysen och värdering inom kort.

PROGNOSER vs. UTFALL, KV4 2017
mnkr KV4 PROGNOS KV4 UTFALL DIFF.
Nettoförsäljning 6,3 7,8 1,4
Tillväxt, % -80,2% -75,7% 4%
Bruttoinkomst 3,2 3,9 0,8
Bruttomarginal, % 50,0% 50,8% 1%
EBITDA -2,1 -4,8 -2,7
EBITDA-marginal, % -32,6% -61,7% -29%
EBIT -4,6 -6,8 -2,3
EBIT-marginal, % -71,9% -88,0% -16%
EBT -13,9 -9,4 4,5

 Källa: Jarl Securities. Alla lönsamhetsposter beräknade på nettoförsäljning

Läs hela analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/teo-slar-vara-forvantningar). 

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden). 

External link: http://news.cision.com/se/targeteveryone/r/analysguiden--teo-slar-vara-forvantningar,c2452262

News delivered by Cision

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Wednesday 21/02-2018 23:49:03